Pohorska ulica 59, 2000 Maribor, Slovenia

Image Alt
Kadri

SKRB ZA ZAPOSLENE

Uspeh družbe je odraz spoštovanja do zaposlenih, skrbi zanje, predvsem pa odražanja zadovoljstva zaposlenih tudi na njihovih delovnih mestih. V družbi Artana d.o.o. dajemo velik poudarek na rast in razvoj zaposlenih, ki igrajo ključno vlogo pri doseganju ciljev in rezultatov naše družbe.

Artana d.o.o. je uspešna družba, ki se usmerja v razvoj produktov in zaposlenih. Velik pomen dajemo tudi osebnemu razvoju in zadovoljstvu na delovnem mestu. Zaposleni so tako vsakodnevno nosilci poslanstva naše družbe in naših skupnih ciljev. S svojim delom, prizadevnostjo, strokovnostjo in veščinami pa pripomorejo k dobrim rezultatom in zadovoljstvu naših gostov.

 

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Kolektivno nezgodno zavarovanje je ena od oblik osebne zavarovalne zaščite delavcev in njihovih družinskih članov (stare od 14 do 75 let), v primeru izgube osebnih dobrin ob nezgodi. Je torej odgovor na izziv nevarnosti, ki obdajajo človeka, tako pri delu kot v prostem času.

Za nezgodo se šteje nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter povzroči njegovo smrt, trajno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ali nastanek stroškov zdravljenja.

Družba Artana d.o.o. je kot pravna oseba sklenitelj kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene in njihove družinske člane, pri zavarovalnici TRIGLAV d.d., po splošnih pogojih za zavarovanje oseb PG-NE 06-11.

Pristopno izjavo izpolnijo delavci v pisarni Službe za razvoj zaposlenih, ter so plačniki mesečne premije, ki si jo sami izberejo.

VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

Družba je v skladu z veljavnimi predpisi sprejela Izjavo o Varnosti z oceno tveganja, tako da se delovna opravila organizacijsko in s tehničnimi sredstvi urejajo na način, da ne bi prišlo do možnosti ogrožanja varnosti in zdravja zaposlenih ali možnosti, da bi prišlo do poškodb ali uničenja lastnine družbe.

Zaposlen je strokovni sodelavec, ki v družbi na področju Varnosti in zdravja pri delu ter Varnosti pred požarom redno nadzoruje stanje na teh področjih in v primeru nevarnosti za zdravje zaposlenih predlaga ukrepe odgovornim za odpravo le teh.

Zaposleni lahko tudi sami opozorijo na morebitne nepravilnosti in preko svojih predstavnikov zahtevajo izboljšave, katere vodstvo družbe obravnava, ter na osnovi podanih argumentov ustrezno reagira.

 

Varnost pri delu se zagotavlja predvsem z:

 • rednimi pregledi in preizkusi delovnih sredstev,
 • rednimi meritvami elektroinštalacij, plinskih inštalacij …,
 • rednimi preiskavami kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti, ki so prisotne v delovnem procesu,
 • rednimi pregledi in preizkusi gasilnih sredstev,
 • obveščanjem o nevarnostih v zvezi z nevarnimi kemikalijami,
 • posredovanjem navodil za varno delo,
 • rednim usposabljanjem za varno delo in varovanjem v primeru požara,
 • rednim dodatnim usposabljanjem za varno delo na izpostavljenih delovnih mestih,
 • zagotavljanjem osebne zaščitne in varovalne opreme pri delu,
 • preiskavami škodljivosti v delovnem okolji (ustrezna osvetlitev, temperatura …),
 • obdobni preventivni zdravniški pregledi zaposlenih pri pooblaščenem zdravniku medicine dela.

Podatki kažejo, da v zadnjih petih letih ni zabeleženih težjih nezgod pri delu, nezgode v zvezi z delom pa se v zadnjih letih znižujejo, kar potrjuje, da se v družbi skrb za varnost pri delu povečuje. S tem pa zmanjšuje verjetnost, da bi bili zaposleni izpostavljeni nevarnostim, ki bi vplivali na njihovo VARNOST IN ZDRAVJE.

KADROVANJE

Družba teži k temu, da se delavci poistovetijo s cilji in vrednotami družbe, saj samo na ta način je dosežena optimalna učinkovitost skupnega dela.
V primeru sprostitve delovnega mesta, ali če nastane novo delovno mesto, ga poskusimo najprej zasesti na podlagi priporočil že zaposlenih delavcev.
V primeru, da to ni mogoče, se odločimo za javni razpis.

Pogoje za zasedbo delovnega mesta že določa sistemizacija delovnih mest, za presojo ustreznosti kandidatov pa se odgovorni člani komisije, ki ni stalna, ampak je sestavljena iz vidika področja prostega delovnega mesta.

 

IZOBRAŽEVANJA

Če bi se prenehali učiti takrat, ko s spričevalom v roki zadnjič stopimo iz osnovne, srednje, višje šole ali fakultete, bi nam v življenju bolj trda predla, predvsem pa se nikakor ne bi znašli ne v vsakdanjem življenju ne v poplavi informacij, ki so nam danes tako radodarno na voljo.

Stavek, da se učimo vse življenje, se ne glede na obrabljenost vedno znova potrjuje. Vseživljenjsko učenje v dokumentih in pobudah dobiva vedno večjo vlogo tudi v Evropski uniji. Cilj, ki si ga je zadala, da postane najuspešnejše, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, je namreč uresničljiv samo, če so v njegovo doseganje vključene vse starostne skupine prebivalstva.

Eden od temeljnih ciljev družbe Artana d.o.o. je prispevati k razvoju kvalitetnega izobraževanja delavcev v družbi, s spodbujanjem sodelovanja v izobraževanju in poklicnem usposabljanju.

 

Najpomembnejši cilji izobraževanja v podjetju so:

 • nadgrajevati znanja ter povezovanje teorije s praktičnim delom v neposrednem delovnem okolju,
 • razvijati osebne in poklicne kompetence, ki so potrebne za samostojno vključitev v delovni proces,
 • spoznati pomen dobre organizacije dela v podjetju,
 • navajati se na delo v timu,
 • samostojno opravljati lažja dela,
 • pridobivati nova strokovna znanja,
 • navajati se na gospodarno in racionalno delo,
 • razvijati komunikacijske spretnosti,
 • obvladati strokovno terminologijo v tujih jezikih,
 • spoznati specifične tehnološke pripomočke, sredstva, naprave,
 • pri delu upoštevati predpise iz varstva pri delu in požarne varnosti,
 • upoštevati npr. predpise HACCP ali drugo,
 • naučiti se prevzemati vedno večjo odgovornost,
 • ob delu si razvijati ekološko zavest in razvijati pozitiven odnos do zdravega načina življenja.

 

SOCIALNA SKRB

Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni in samozaposleni plačujemo v sistem socialne varnosti. Višina prispevkov, ki jih plačuje tako delodajalec kot tudi delojemalec je določena z Zakonom o plačevanju prispevkov za socialno varnost.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavarovanci v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja so vse zaposlene in samozaposlene osebe in vsi upokojenci, ki prejemajo pokojnino s strani slovenskega nosilca zavarovanja. Status zavarovane osebe lahko pridobijo tudi družinski člani zavarovanca, če nimajo možnosti vstopa na drugi podlagi.

Družba Artana d.o.o. pa ne skrbi samo za socialno varnost zaposlenih, ki je z zakonom določena temveč bdi tudi nad zdravjem zaposlenih.

Tako družba organizira obdobne zdravniške preglede za vse zaposlene, ki so v skladu z veljavno zakonodajo in pod okriljem Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Prav tako pa družba v primeru dalj časa trajajočega bolniškega staleža delavca, delavcu zaradi izgube plače, nadomesti izgubo s solidarnostno pomočjo.

KUHAR II (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Samostojno pripravljanje živil in kuhanje jedi po normativih
 • Skrb za čistočo bifejske mize med obrokom in kuhinje
 • Zlaganje živil v skladišče in skrb za njihovo urejenost
 • Vodenje evidenc skladno s HACCP dokumentacijo,
 • Dnevno popisovanje zaloge
 • Kuhanje in pripravljanje penzionske hrane, a` la carta in za svečane dogodke
 • Vzdrževanje higiene kuhinje in delovanje v skladu HACCP
 • Pomivanje posode po potrebi
 • Zagotavljanje ukrepov varnega in higienskega ravnanja z živili in hrano po HACCP standardih
 • Opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejene osebe v skladu z delovno usposobljenostjo

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednje poklicno izobraževanje

Šifra po SKP-08:  5120 kuhar

Delovne izkušnje: 3 mesece

Izmensko delo: Dvoizmensko delo

Poskusno delo: 2 meseca

Zaposlitev za:  Določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: bostjan.rozanc@hotel-habakuk.si

 

KUHAR III (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Samostojno opravljanje enostavnih kuharskih del
 • Skrb za čistočo bifejske mize med obrokom
 • Zlaganje živil v skladišče in skrb za njihovo urejenost
 • Pomoč kuharjem
 • Pripravljanje zajtrkov in skrb med obrokom
 • Skrb za čistočo kuhinje ter racionalnost rokovanja z materialom
 • Pomivanje posode
 • Zagotavljanje ukrepov varnega in higienskega ravnanja z živili in hrano
 • Opravljanje drugih nalog po navodilih v okviru delovne usposobljenosti

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Nižja poklicna in podobna izobrazba

Šifra po SKP-08:  19901 pomožni delavec

Delovne izkušnje: 1 mesec

Izmensko delo: Dvoizmensko delo

Zaposlitev za:  Določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: bostjan.rozanc@hotel-habakuk.si

 

 

 

VZDRŽEVALEC (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Samostojno izvajanje vseh vzdrževalnih del ter vzdrževanje strojev in naprav, vključno z električarskimi, vodovodarskimi, mizarskimi in drugimi vzdrževalnimi opravili.
 • Operativne naloge tehničnega vzdrževanja v objektih
 • Priprava naročila potrebnega materiala za nemoteno delovanje objekta
 • Sodelovanje pri prevzemanju in kontroliranju nabavljenega blaga za potrebe enote
 • Popravilo strojev in naprav ter električnih in vodovodnih  inštalacij ob okvarah
 • Pomoč pri pripravi prostorov hotela ob dogodkih
 • Interveniranje v primeru ugotovljenih nepravilnosti in o njih obvešča nadrejenega delavca
 • Ukrepanje v primeru ugotovljenih nevarnosti,
 • Opravljanje ostala dela in nalog po navodilih nadrejenega delavca.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednja strokovna in splošna izobrazba

Šifra po SKP-08:  7411 Električar

5153 Vzdrževalec v poslovnih stavbah

7126 Vodovodni instalater

Delovne izkušnje:  6 mesecev

Izmensko delo: večizmensko delo

Poskusno delo: 3 mesece

Zaposlitev za:  določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: denis.dobaj@hotel-habakuk.si

 

 

VZDRŽEVALEC – POMOŽNI DELAVEC – VRTNAR (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Lažja vzdrževalna dela
 • Vzdrževanje čistoče in urejenosti okolice
 • Vzdrževanje reda in čistoče parkirišč
 • Čiščenje in urejanje okolja
 • Zasajevanje cvetličnih gred in korit
 • Skrb za zelene in cvetoče rastline
 • Izdelovanje cvetličnih aranžmajev
 • Sodelovanje pri nabavljanju in kontroliranju blaga iz področja urejanja okolja
 • Ukrepa v primeru ugotovljenih nevarnosti
 • Opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednja strokovna in splošna izobrazba

Šifra po SKP-08:  6613 vrtnar

Delovne izkušnje:  6 mesecev

Izmensko delo: večizmensko delo

Poskusno delo: 3 mesece

Zaposlitev za:  določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: denis.dobaj@hotel-habakuk.si

 

 

 

IT TEHNIK (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Samostojno vzdrževanje tehnične in druge opreme objekta
 • Naloge IT tehnične podpore
 • Naloge avdio-video tehnične podpore
 • Nadzor, vzdrževanje in odpravljanje napak pri tehnični, AV opremi, IT opremi in inventarju
 • Sodelovanje pri koordiniranju z oddelki
 • Tehnična pomoč organizatorjem pri izvedbi prireditev, priprava dvoran in prostorov
 • Postavljanje opreme, pohištva in odra v dvorani v dogovoru z organizatorji
 • Prisotnost na dogodkih in skrb za brezhibno delovanje IT tehnike
 • Opravljanje drugih nalog in nalog po navodilu nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba

Šifra po SKP-08:  3113  tehnik za elektroniko

Delovne izkušnje:  1 leto

Izmensko delo: enoizmensko

Zaposlitev za:  določen čas

Poskusno delo: 4 mesece

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: denis.dobaj@hotel-habakuk.si

 

 

NATAKAR II  (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Nadomeščanje Natakarja I in Barmana v času njegove odsotnosti
 • Samostojno delo natakarja in poznavanje celotnega procesa natakarja
 • Podpisovanje in kontrola naročenega materiala v času nadomeščanja
 • Spremljanje aktivnosti in stroškov
 • Poznavanje vin in mešanje koktajlov
 • Izvajanje mesečnih inventur (mesečni odpis – pretek rokov, lomi, poškodbe materiala)
 • Spremljanje rezultatov dela v restavraciji
 • Sodeluje pri oblikovanju gostinske ponudbe in skrbi za kvaliteto storitve
 • Sodeluje pri oblikovanju cen in plačilnih pogojev
 • Zagotavljanje racionalne porabe materialov
 • Organizacija in izvedba posebnih dogodkov
 • Skrb za izvajanje kodeksa obnašanja
 • Poznavanje in poznavanje izvajanja HACCP sistema
 • Sodeluje pri kreiranju novih ponudb
 • Skrbi za dobro gospodarjenje z vsemi materiali in zagotavljanje rezultatov po mesečnem planu
 • Spremljanje konkurence in novitet ter vključitev v ponudbe
 • Opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednja strokovna in splošna izobrazba

Šifra po SKP-08:  5131 natakar

Delovne izkušnje:  2 leti

Poskusno delo: 3 mesece

Izmensko delo: dvoizmensko delo

Zaposlitev za:  določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: dejan.hortvat@hotel-habakuk.si

 

 

 

NATAKAR III  (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Opravljanje natakarskega dela v restavraciji in v pripravljalnih prostorih, skladiščih na vseh gostinskih obratih (serviranje, deserviranje, postavljanje pogrinjkov, skrb za samopostrežni bife, blokiranje)
 • Skrb za čistočo v restavraciji
 • Poznavanje vin in mešanje koktajlov
 • Skrb za gostinsko perilo; prti, serviete…
 • Zagotavljanje ukrepov varnega in higienskega ravnanja z živili in hrano ter pijačo,
 • Opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednje poklicno izobraževanje

Šifra po SKP-08:  5131 natakar

Delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

Izmensko delo: Dvoizmensko delo

Zaposlitev za:  Določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: dejan.horvat@hotel-habakuk.si

 

 

BARMAN  (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Samostojno delo v baru
 • Priprava in postrežba mešane barske pijače
 • Postrežba žgane pijače in likerjev
 • Postrežba vina, aromatizirana vina in peneča vina
 • Postrežba hrane
 • Vzdrževanje kvalitetnega načina postrežbe gostov (kavarniška postrežba)
 • Vzdrževanje čistoče delovnih površin
 • Pomivanje steklovine in poliranje pribora, porcelana
 • Polnjenje skladišča s pijačo
 • Opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednje poklicno izobraževanje

Šifra po SKP-08:  5131 natakar

Delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

Izmensko delo: Dvoizmensko delo

Zaposlitev za:   določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: dejan.horvat@hotel-habakuk.si

 

RECEPTOR II  (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Vodenje administrativnih nalog v hotelski recepciji
 • Obdelava in zaključevanje računov
 • Sodelovanje pri oblikovanju promocijskih sporočil
 • Samostojno delo na recepciji
 • Spremljanje aktivne konkurence na tržišču
 • Pripravljanje, sestavljanje in distribucija ponudb
 • Direktni marketing / interni marketing
 • Sodeluje pri kreiranju cenikov za individualne goste
 • Sodeluje pri pridobivanju adrem in kontaktiranju le teh (individualni gostje, skupine, agencij in javnih zavodov)
 • Dogovarjanje s potencialnimi kupci in pripravljanje pogodb, ponudb
 • Obračun dnevnega iztržka in polog gotovine, ponujanje informacij o hotelskih storitvah in razpoložljivih storitvah v okolici
 • Skrb za urejenost recepcije
 • Operativno vodenje recepcije
 • Posredovanje zahtev gostov ter pritožbe
 • Pošiljanje poročil in statistik
 • Opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Srednja poklicna in podobna izobrazba

Šifra po SKP-08:  4224 Hotelski receptor

Delovne izkušnje:  3 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

Izmensko delo: več izmensko delo

Zaposlitev za:  določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: darya.dobaj@hotel-habakuk.si

 

 

 

SOBAR II   (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Čiščenje in razkuževanje hotelskih sob
 • Menjava posteljnine in brisač ter pospravljanje sobe
 • Vzdrževanje čistoče na hodnikih, dvigalih in skupnih prostorih
 • Dopolnitev hotelskih standardov
 • Menjava pijač in kontroliranje porabe pijač v mini baru v hotelskih sobah
 • Vzdrževanje reda v priročnih skladiščih
 • Evidentiranje, oddajanje in prevzemanje hotelskega perila
 • Evidentiranje in javljanje tehničnih napak v hotelskem spalnem delu
 • Opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega v okviru delovne usposobljenosti.

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Osnovna šola

Šifra po SKP-08:  9112 sobar

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 1 mesec

Izmensko delo: dvoizmensko delo

Zaposlitev za:  določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: darya.dobaj@hotel-habakuk.si

 

 

ČISTILEC  (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • Naloge negovanja okolja poslovne enote
 • Vzdrževanje čistoče in urejenosti objektov
 • Razkuževanje opreme v skladu z veljavnimi predpisi
 • Odnašanje smeti
 • Opravljanje drugih nalog po navodilu v okviru delovne usposobljenosti

 

Zahtevana strokovna izobrazba: Nedokončana osnovnošolska obveznost

Šifra po SKP-08:  9129 čistilci

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 1 mesec

Izmensko delo: enoizmensko delo

Zaposlitev za:  določen čas

Rok prijave: do vključno 30.6.2024 na mail: darya.dobaj@hotel-habakuk.si

ŠTUDENTI IN DIJAKI

Študentsko delo postaja vedno pogosteje vstopnica v nadaljnjo zaposlitev in ni več samo občasno delo. V družbi se zavedamo pomembnosti pridobivanja izkušenj, ki niso nujno povezane z »redno zaposlitvijo«, zato aktivno sodelujemo s študentskimi servisi in študenti pri opravljanju storitev.

 

ŠTUDENTSKO DELO

Na žalost se nas le malo zaveda, kako bistvenega pomena je vsaka izkušnja, ki jo lahko navedeš v življenjepisu. Nekateri menijo, da dela, ki so ponujena preko ŠS, nimajo prave veljave, saj gre po navadi za strežbo in druga »nezaželena« opravila, ki večinoma ne štejejo kot relevantna delovna izkušnja, ne zavedajo pa se, da bo morda prav to delo prepričalo delodajalca, da ste sposobni za timsko delo in delo s strankami. Premislite! Bi vi zaposlili nekoga, ki še nikoli ni delal v kolektivu, ki še nikoli ni bil prisoten na delovnem mestu več kot eno, dve uri skupaj? Tudi z zornega kota študenta je priporočljivo, da vsaj poskusi z delom, saj bo samo tako lahko spoznal, ali mu izbran poklic dejansko ustreza.

Podjetje po navadi izbira nov kader na podlagi znanj in izkušenj kandidata. Vodilo je, da nov delavec v organizacijo prinese sveže znanje, poleg tega pa naj že ima delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu. Dejstvo je, da mlad, »prakse neuk« kader v prvi vrsti podjetju predstavlja strošek, saj ga je najprej treba uvesti v delovne postopke, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da se po preizkusni dobi izkaže za neprimernega. Prav zaradi slednjega podjetja raje izbirajo kandidate, ki so že dokazali, da so sposobni opravljati določena opravila, se pravi imajo relevantne delovne izkušnje.

Delovne izkušnje so za študente pri delu preko študentskih servisov poleg zaslužka bistven motiv.

Pri nas dajemo pri iskalcih zaposlitev študentskemu delu kar velik poudarek, saj to za nas predstavlja njegove dosedanje izkušnje. Veliko nam pove tudi o osebi sami; če je pripravljen delati ob študiju, pomeni, da je sposoben sprejeti več obremenitev hkrati, da ga zanimajo novi izzivi, da je delaven in potencialno zelo dober bodoči sodelavec.

Takšna oseba se je delno že seznanila z delovnim svetom in je ni potrebno toliko uvajati kot nekoga, ki še nima delovnih izkušenj.

Študentom občasno, glede na potrebe delovnih procesov, ponujamo zanimivo in razgibano delo v prijetnem delovnem okolju in dobrem kolektivu. Urnik dela je fleksibilen in prilagodljiv. Iščemo študente, ki že imajo znanje s področja strežbe, kuhinje in čiščenja.

Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za namene vpisa v bazo iskalcev dela preko študentskega servisa.

 

DIJAŠKA IN ŠTUDENTSKA OBVEZNA PRAKSA

Izobraževanje z delom ob mentorju v podjetju in spremljanjem nadrejenih, si dijak ali študent poveča možnosti za nadaljnjo zaposlitev. S svojim pozitivnim odnosom do dela ima možnost nadaljnje graditve poklicne kariere v istem podjetju, kot je potekalo izobraževanje. Zaradi poznavanja delovnih pogojev je bolj prilagodljiv, sposoben iskati tudi boljše rešitve, ter zmožen prevzemati odgovornejša dela.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu moramo razumeti kot učenje z delom, kombinacijo dela in pridobivanja ter utrjevanja znanja in je obvezen del poklicnega izobraževanja za pridobitev naziva poklica in izobrazbe.

Končni cilj je, da se lahko udeleženci, ki so končali izobraževanje po določenem programu lažje vključijo v delovni proces in postopno prevzemajo tudi odgovorna dela pri delodajalcu.

Izobraževanje v šoli je priprava za praktično izobraževanje v podjetju. Problemi izobraževanja v podjetju so bolj kompleksni in situacija je realnejša. Od dijakov in študentov se pričakuje, da znanja in veščine, ki so jih pridobili v času izobraževanja v šoli znajo uporabiti v resničnem delovnem procesu.

Pridobivanje novih znanj in spretnosti naj temelji na postopnosti (od manj zahtevnih in enostavnih nalog k bolj zahtevnim in kompleksnejšim nalogam). S svojim vsakdanjim delom v podjetju dijak ali študent krepi samozavest, razvija individualno odgovornost do kakovostno in pravočasno opravljenih nalog, se navaja na povečan obseg dela, in drugo.