Pohorska ulica 59, 2000 Maribor, Slovenia

Image Alt
Kadri

SKRB ZA ZAPOSLENE

Uspeh družbe je odraz spoštovanja do zaposlenih, skrbi zanje, predvsem pa odražanja zadovoljstva zaposlenih tudi na njihovih delovnih mestih. V družbi HBP d.o.o. dajemo velik poudarek na rast in razvoj zaposlenih, ki igrajo ključno vlogo pri doseganju ciljev in rezultatov naše družbe.

HBP d.o.o. je uspešna družba, ki se usmerja v razvoj produktov in zaposlenih. Velik pomen dajemo tudi osebnemu razvoju in zadovoljstvu na delovnem mestu. Zaposleni so tako vsakodnevno nosilci poslanstva naše družbe in naših skupnih ciljev. S svojim delom, prizadevnostjo, strokovnostjo in veščinami pa pripomorejo k dobrim rezultatom in zadovoljstvu naših gostov.

 

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Kolektivno nezgodno zavarovanje je ena od oblik osebne zavarovalne zaščite delavcev in njihovih družinskih članov (stare od 14 do 75 let), v primeru izgube osebnih dobrin ob nezgodi. Je torej odgovor na izziv nevarnosti, ki obdajajo človeka, tako pri delu kot v prostem času.

Za nezgodo se šteje nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter povzroči njegovo smrt, trajno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ali nastanek stroškov zdravljenja.

Družba HBP d.d. je kot pravna oseba sklenitelj kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene in njihove družinske člane, pri zavarovalnici TRIGLAV d.d., po splošnih pogojih za zavarovanje oseb PG-NE 06-11.

Pristopno izjavo izpolnijo delavci v pisarni Službe za razvoj zaposlenih, ter so plačniki mesečne premije, ki si jo sami izberejo.

VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

Družba je v skladu z veljavnimi predpisi sprejela Izjavo o Varnosti z oceno tveganja, tako da se delovna opravila organizacijsko in s tehničnimi sredstvi urejajo na način, da ne bi prišlo do možnosti ogrožanja varnosti in zdravja zaposlenih ali možnosti, da bi prišlo do poškodb ali uničenja lastnine družbe.

Zaposlen je strokovni sodelavec, ki v družbi na področju Varnosti in zdravja pri delu ter Varnosti pred požarom redno nadzoruje stanje na teh področjih in v primeru nevarnosti za zdravje zaposlenih predlaga ukrepe odgovornim za odpravo le teh.

Zaposleni lahko tudi sami opozorijo na morebitne nepravilnosti in preko svojih predstavnikov zahtevajo izboljšave, katere vodstvo družbe obravnava, ter na osnovi podanih argumentov ustrezno reagira.

 

Varnost pri delu se zagotavlja predvsem z:

 • rednimi pregledi in preizkusi delovnih sredstev,
 • rednimi meritvami elektroinštalacij, plinskih inštalacij …,
 • rednimi preiskavami kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti, ki so prisotne v delovnem procesu,
 • rednimi pregledi in preizkusi gasilnih sredstev,
 • obveščanjem o nevarnostih v zvezi z nevarnimi kemikalijami,
 • posredovanjem navodil za varno delo,
 • rednim usposabljanjem za varno delo in varovanjem v primeru požara,
 • rednim dodatnim usposabljanjem za varno delo na izpostavljenih delovnih mestih,
 • zagotavljanjem osebne zaščitne in varovalne opreme pri delu,
 • preiskavami škodljivosti v delovnem okolji (ustrezna osvetlitev, temperatura …),
 • obdobni preventivni zdravniški pregledi zaposlenih pri pooblaščenem zdravniku medicine dela.

Podatki kažejo, da v zadnjih petih letih ni zabeleženih težjih nezgod pri delu, nezgode v zvezi z delom pa se v zadnjih letih znižujejo, kar potrjuje, da se v družbi skrb za varnost pri delu povečuje. S tem pa zmanjšuje verjetnost, da bi bili zaposleni izpostavljeni nevarnostim, ki bi vplivali na njihovo VARNOST IN ZDRAVJE.

KADROVANJE

Družba teži k temu, da se delavci poistovetijo s cilji in vrednotami družbe, saj samo na ta način je dosežena optimalna učinkovitost skupnega dela.
V primeru sprostitve delovnega mesta, ali če nastane novo delovno mesto, ga poskusimo najprej zasesti na podlagi priporočil že zaposlenih delavcev.
V primeru, da to ni mogoče, se odločimo za javni razpis.

Pogoje za zasedbo delovnega mesta že določa sistemizacija delovnih mest, za presojo ustreznosti kandidatov pa se odgovorni člani komisije, ki ni stalna, ampak je sestavljena iz vidika področja prostega delovnega mesta.

 

IZOBRAŽEVANJA

Če bi se prenehali učiti takrat, ko s spričevalom v roki zadnjič stopimo iz osnovne, srednje, višje šole ali fakultete, bi nam v življenju bolj trda predla, predvsem pa se nikakor ne bi znašli ne v vsakdanjem življenju ne v poplavi informacij, ki so nam danes tako radodarno na voljo.

Stavek, da se učimo vse življenje, se ne glede na obrabljenost vedno znova potrjuje. Vseživljenjsko učenje v dokumentih in pobudah dobiva vedno večjo vlogo tudi v Evropski uniji. Cilj, ki si ga je zadala, da postane najuspešnejše, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, je namreč uresničljiv samo, če so v njegovo doseganje vključene vse starostne skupine prebivalstva.

Eden od temeljnih ciljev družbe Terme Maribor d.o.o. je prispevati k razvoju kvalitetnega izobraževanja delavcev v družbi, s spodbujanjem sodelovanja v izobraževanju in poklicnem usposabljanju.

 

Najpomembnejši cilji izobraževanja v podjetju so:

 • nadgrajevati znanja ter povezovanje teorije s praktičnim delom v neposrednem delovnem okolju,
 • razvijati osebne in poklicne kompetence, ki so potrebne za samostojno vključitev v delovni proces,
 • spoznati pomen dobre organizacije dela v podjetju,
 • navajati se na delo v timu,
 • samostojno opravljati lažja dela,
 • pridobivati nova strokovna znanja,
 • navajati se na gospodarno in racionalno delo,
 • razvijati komunikacijske spretnosti,
 • obvladati strokovno terminologijo v tujih jezikih,
 • spoznati specifične tehnološke pripomočke, sredstva, naprave,
 • pri delu upoštevati predpise iz varstva pri delu in požarne varnosti,
 • upoštevati npr. predpise HACCP ali drugo,
 • naučiti se prevzemati vedno večjo odgovornost,
 • ob delu si razvijati ekološko zavest in razvijati pozitiven odnos do zdravega načina življenja.

 

SOCIALNA SKRB

Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni in samozaposleni plačujemo v sistem socialne varnosti. Višina prispevkov, ki jih plačuje tako delodajalec kot tudi delojemalec je določena z Zakonom o plačevanju prispevkov za socialno varnost.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavarovanci v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja so vse zaposlene in samozaposlene osebe in vsi upokojenci, ki prejemajo pokojnino s strani slovenskega nosilca zavarovanja. Status zavarovane osebe lahko pridobijo tudi družinski člani zavarovanca, če nimajo možnosti vstopa na drugi podlagi.

Družba HBP d.o.o. pa ne skrbi samo za socialno varnost zaposlenih, ki je z zakonom določena temveč bdi tudi nad zdravjem zaposlenih.

Tako družba organizira obdobne zdravniške preglede za vse zaposlene, ki so v skladu z veljavno zakonodajo in pod okriljem Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Prav tako pa družba v primeru dalj časa trajajočega bolniškega staleža delavca, delavcu zaradi izgube plače, nadomesti izgubo s solidarnostno pomočjo.

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani,

Zahvaljujemo se vam za izkazano zanimanje za pridružitev naši ekipi. V podjetju HBP d.o.o. (Hotel Habakuk) cenimo talent in strast do dela, ki prispeva k našemu skupnemu uspehu in rasti.

Trenutno imamo polno zasedeno ekipo in ne iščemo novih sodelavcev. Kljub temu smo vedno odprti za spoznavanje novih, nadarjenih posameznikov, ki bi lahko v prihodnosti prispevali k naši dinamični in inovativni ekipi.

Vabimo vas, da redno spremljate našo spletno stran in družbena omrežja, kjer bomo objavljali morebitne prihodnje priložnosti za zaposlitev. Prav tako lahko svoj življenjepis pošljete na naš elektronski naslov kadri@termemb.si za morebitne bodoče priložnosti. Vaše informacije bomo shranili in vas morda kontaktirali, ko se bo pojavila priložnost, ki ustreza vašim kvalifikacijam in izkušnjam.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in izraženo zanimanje za sodelovanje z nami. Želimo vam veliko uspeha na vaši poklicni poti.

 

HBP d.o.o.

ŠTUDENTI IN DIJAKI

Študentsko delo postaja vedno pogosteje vstopnica v nadaljnjo zaposlitev in ni več samo občasno delo. V družbi se zavedamo pomembnosti pridobivanja izkušenj, ki niso nujno povezane z »redno zaposlitvijo«, zato aktivno sodelujemo s študentskimi servisi in študenti pri opravljanju storitev.

 

ŠTUDENTSKO DELO

Na žalost se nas le malo zaveda, kako bistvenega pomena je vsaka izkušnja, ki jo lahko navedeš v življenjepisu. Nekateri menijo, da dela, ki so ponujena preko ŠS, nimajo prave veljave, saj gre po navadi za strežbo in druga »nezaželena« opravila, ki večinoma ne štejejo kot relevantna delovna izkušnja, ne zavedajo pa se, da bo morda prav to delo prepričalo delodajalca, da ste sposobni za timsko delo in delo s strankami. Premislite! Bi vi zaposlili nekoga, ki še nikoli ni delal v kolektivu, ki še nikoli ni bil prisoten na delovnem mestu več kot eno, dve uri skupaj? Tudi z zornega kota študenta je priporočljivo, da vsaj poskusi z delom, saj bo samo tako lahko spoznal, ali mu izbran poklic dejansko ustreza.

Podjetje po navadi izbira nov kader na podlagi znanj in izkušenj kandidata. Vodilo je, da nov delavec v organizacijo prinese sveže znanje, poleg tega pa naj že ima delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu. Dejstvo je, da mlad, »prakse neuk« kader v prvi vrsti podjetju predstavlja strošek, saj ga je najprej treba uvesti v delovne postopke, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da se po preizkusni dobi izkaže za neprimernega. Prav zaradi slednjega podjetja raje izbirajo kandidate, ki so že dokazali, da so sposobni opravljati določena opravila, se pravi imajo relevantne delovne izkušnje.

Delovne izkušnje so za študente pri delu preko študentskih servisov poleg zaslužka bistven motiv.

Pri nas dajemo pri iskalcih zaposlitev študentskemu delu kar velik poudarek, saj to za nas predstavlja njegove dosedanje izkušnje. Veliko nam pove tudi o osebi sami; če je pripravljen delati ob študiju, pomeni, da je sposoben sprejeti več obremenitev hkrati, da ga zanimajo novi izzivi, da je delaven in potencialno zelo dober bodoči sodelavec.

Takšna oseba se je delno že seznanila z delovnim svetom in je ni potrebno toliko uvajati kot nekoga, ki še nima delovnih izkušenj.

Študentom občasno, glede na potrebe delovnih procesov, ponujamo zanimivo in razgibano delo v prijetnem delovnem okolju in dobrem kolektivu. Urnik dela je fleksibilen in prilagodljiv. Iščemo študente, ki že imajo znanje s področja strežbe, kuhinje in čiščenja.

Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za namene vpisa v bazo iskalcev dela preko študentskega servisa.

 

DIJAŠKA IN ŠTUDENTSKA OBVEZNA PRAKSA

Izobraževanje z delom ob mentorju v podjetju in spremljanjem nadrejenih, si dijak ali študent poveča možnosti za nadaljnjo zaposlitev. S svojim pozitivnim odnosom do dela ima možnost nadaljnje graditve poklicne kariere v istem podjetju, kot je potekalo izobraževanje. Zaradi poznavanja delovnih pogojev je bolj prilagodljiv, sposoben iskati tudi boljše rešitve, ter zmožen prevzemati odgovornejša dela.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu moramo razumeti kot učenje z delom, kombinacijo dela in pridobivanja ter utrjevanja znanja in je obvezen del poklicnega izobraževanja za pridobitev naziva poklica in izobrazbe.

Končni cilj je, da se lahko udeleženci, ki so končali izobraževanje po določenem programu lažje vključijo v delovni proces in postopno prevzemajo tudi odgovorna dela pri delodajalcu.

Izobraževanje v šoli je priprava za praktično izobraževanje v podjetju. Problemi izobraževanja v podjetju so bolj kompleksni in situacija je realnejša. Od dijakov in študentov se pričakuje, da znanja in veščine, ki so jih pridobili v času izobraževanja v šoli znajo uporabiti v resničnem delovnem procesu.

Pridobivanje novih znanj in spretnosti naj temelji na postopnosti (od manj zahtevnih in enostavnih nalog k bolj zahtevnim in kompleksnejšim nalogam). S svojim vsakdanjim delom v podjetju dijak ali študent krepi samozavest, razvija individualno odgovornost do kakovostno in pravočasno opravljenih nalog, se navaja na povečan obseg dela, in drugo.